Das Prinzip BORA

Das Prinzip BORA - oder Physik kann so einfach sein.